دستهایم را دوست دارم

خیلی مهربان است ..

برایم چای میریزد

اجازه میدهد چانه ام را رویش بگذارم و کنار پنجره بارش باران را نگاه کنم .

اشکهایم را نرم از روی صورتم پاک میکند

فنجان چایم را برایم نگه میدارد تا جرعه جرعه آنرا بنوشم

فکرهای آزار دهنده را برایم در دفتر مینویسد تا ذهنم سبک شود

انگشتهایم پاهایم را وقتی از دویدنهای زیاد زوق زوق میکنند برایم میمالد.

میدانم مرا دوست دارد .

وقتی سردم میشود پتو را آرام رویم میکشد

بالش را زیر سرم مرتب میکند تا راحت تر بخوابم .

شبها کنار صورتم روی بالش دراز میکشد تا احساس تنهایی نکنم .

میدانم مرا دوست دارد ....

گاهی دست بوس خودمان باشیم

/ 0 نظر / 53 بازدید