اینجا من می نویسم.......
شادی هاوغصه هایم را ازدلتنگی هایم
تاباهم بودنم...
نوشته هام مخاطب خاصی ندارن
اینجامن می نویسم
برای دل خودم با نگاه بی انتهایت
به عمق تک تک حـــروف و واژه هایــم بنــگر
و آرام آرام مرا همراه با این صفحه ورق بزن...
و بـــــــــــعـد
به رسم روزگار
مراو عمق نوشته هایم را
به دست فراموشی بسپار
من پسری هستم ازتبارنوشتن
زندگی رابه وسعت ثانیه هایی که
داشتی حس کردم
خوبی ها و بدی هایش رادرک کردم
ویادگرفتم وزندگیم راآنگونه که خواستم
می سازم........
این سکوت هایم رابه صورت تصویرونوشته هایی
ازعمق احساس نمایش می دهم
شایدکسی دیگرباشدکه
این زندگی نورادرک کند
من یک پسرم ....
بادنیایی ازآرزوهایم
من یک پسرم سرشارازحس ناب زندگی
باکوله باری از
حرفا های خورده شده.....
من یک پسرم باثانیه هایی ازهیاهو
دلم که بگیرد راه رفتن درکناریک
جوی آب وچندقطره اشک
آرامم می کند!!!
بچگانه نیس چون من یک پسرم
بااحساسات مردانه....
وقتی از کنارم رد میشوی یادت نرود ،
که اتش وجودم..
هم میتواند گرم کند هم بسوزاند..
با دل بیا تا گرم شوی..
اگر فریب در مشتت پنهان باشد....
بی گمان خواهی سوخت...
پس مواظب حرف هاواحساسات
من باش.....
اینجااشک هاوغصه هایم را
درپشت صورتک هایی که
میگذارم پنهان میکنم تاتوفکرکنی
که میخندم تابخندی....
خوش اومدی دوست عزیز!

/ 0 نظر / 51 بازدید