تو هدفی..من دنبال تو ام
تو معبودی..من عبد توام
توعشقی..من عاشق توام
تونوری..من شب پره توام
تو بال باش..من پرنده توام
تو ارباب باش..من برده توام
تو همراه باش..من رونده توام
تو ناز باش..من نیاز توام
تو اواز باش..من یه ساز توام
فقط باش که بی تو میبازم...

/ 0 نظر / 110 بازدید