* گرقبله شوی سجده برویت نکنم *

میروم که دگر نظر برویت نکنم*
گرقبله شوی سجده برویت نکنم*
گردسته گلی شوی وبرزمینی افتی*
صدبار برت دارم وبویت نکنم*

/ 1 نظر / 35 بازدید
نیلوفر

تفاوت افراد موفق با دیگران در داشتن قدرت،استعداد یا توانایی نیست بلکه در داشتن اراده شکست ناپذیر است.