ایـن جـاهـای خـالی کـه نـبـودنـت را به رخـم مـی کـشـنـد چـه مـی دانـنـد . .

ایـن جـاهـای خـالی کـه نـبـودنـت را

به رُخـم
مـی کـشـنـد

چـه مـی دانـنـد . .

فـرهـادت شـده ام ،

و چـه شـب هـا کـه

خـواب  شـیـریـنـت را نـمـی بـیـنـم

/ 0 نظر / 54 بازدید