دِلت هرچه بی وفاشــــه تــورو از دست نمیدم

دِلت هرچه بی وفاشــــه تــورو از دست نمیدم
جون من اگر فـَـنــاشه تـــورو از دســت نمیدم
شنیــــدم مُـــردن مــــن آرزوته ، من میمیـــرم
که به این دِلِـت رضا شه تورو از دست نمیدم
 
اُنقَــــــدَر مـــیمـــــونَم توُ گوشِــــت میخـــــونم
دِلِت باخــــــدا شــه ، تــــورو از دســت نمیدم
  اُنقَدَر صبـــــر میکنـــــم  که عُماق چشمـــات  
 یه بــاغ با وفـــاشه ، دل مــــن رضـــاشــــــه 
تـــورو از دســــت نمیـــــدم
 
عـُمـــریه که من نشستم ، عـُمری دیگه میشینم
دِلت با من آشناشــه ،  تـــورو  از دست نمیدم
به زبون بی زبونی  میگـــم که پیــــشم بمونی
زندگیم پر از صفا شه  تــو رو از دست نمیدم
 
شب میـرَم توُ خانقـــاه ، میشینــــم روُبــــه خدا
حاجَتَــــم بلکه رَواشــه  تورو از دسـت نمیدم
 از تو چشمــــونــت به من  بــرق آرزو بــــدن
 قسمتــــم درد و بلا شـــه قسمتــم درد وبلا شه
  هـــر بلای میخواد باشـه تـورو از دست نمیدم
/ 0 نظر / 52 بازدید