حوصــله خوانــدن ندارم ... حوصــله نوشتـن هم ندارم ..

حوصــله خوانــدن ندارم ...

 
حوصــله نوشتـن هم ندارم ...
 
 
این همـــه دلتنـــگی دیگر نه با خــواندن کم می شود ، نه نوشـــتن!
 
 
دلـــم بودنت را می خـــواهد ...
 
 
فقــــط همــــین ...!!
 
/ 1 نظر / 43 بازدید