لحظه ديدار نزديک است

                   باز من ديوانه ام مستم

 باز می لرزد ، دستم

                   باز گويی در جهان ديگری هستم

     آی نخراشيبی به غفلت گونه ام را تيغ

     آی نپريشی صفای زلفکم را دست

 آبرويم را نريزی دل

             ای نخورده مست

                             لحظه ديدار نزديک است