من تموم قصه هام قصه تــــــوست

                                          

                                                 اگه غمگينه اون از غصه تــــــوست       

يه دفعه مثل يه گل رفتی تو دست خزون

                                                 سيل بارون و تگرگ ميـومد از آسـمون

بردمت تــو گلخونه که نريزه روی سرت

                                                 تا يه وقت خيس نشه بشکنه بال و پرت

                        نشکنی زير تگرگ , نريزه از تو يه برگ

من تموم قصه هام قصه تــــــوست

                                           

                                                 اگه غمگينه اون از غصه تــــــوست       

يه دفعه مثل يه شمع داشتی خاموش ميشدی

                                                 اگه پروانه نبود تــــو فراموش ميشدی

آره پـروانـه شـدم کـه پرام سوخته شده

                                                 که آتيش دل تــو به دلــم دوخته شده

که بسوزه پر و بالم که راحت بشه خيالم

                                                 دارم از تو مينويسم تو که غم داره نگاهت

اگه دوست داشتی بگو تا بازم بگم برايت

                                                 انقده ميگم تا خسته شم , با عشق تو شکسته شم