من تموم قصه هام قصه تــوست

                                           اگه غمگينه , اون از غصه تـــــوست

يک دفعه مثله يه آهو توی صحراها دميدی

                                            بسکی چشم تو قشنگ بود , گله گرگ نديدی

دل نبود توی دلم تو رو گرگا نبينن

                                            اونا با دندون تيز به کمينت نشينن

الهی من فدای تـــــــو . چه کار کنم برای تو

                                            اگه تو اين بيابونا خاری بره به پای تـــــو

يه دفعه مثله يک پرنده قفس عشقو شکستی

                                            پر زدی تو آسمونا رفتی اون دورا نشستی

دل نبود توی دلم , گم نشی تو کوچه باغا

                                            غروبا که تاريکه نريزن سرت کلاغا

              نخوره سنگی به بالت , پرت نشه فکر و خيالت

من تموم قصه هام قصه توست

                                           اگه غمگينه , اون از غصه توست