منتظر باش اما معطل نشو   ،

تحمل کن اما توقف نکن   ،

قطعه باش اما لج باز نباش   ،

بگو آری اما نگو حتماً  ، 

بگو نه اما  نگو ابدأ   .