به ياد داشته باش:     

تا امادگي خطر كردن را نداشته باشي طعم سعادت را نمي چشي………

خطر كن………      

زيرا زندگي شيوه ي ديگري را نمي شناسد.

 زندگي را شجاعانه بايد زيست.

شجاعت برترين فضيلت است.

احساس خوشبختي تابعي ست از شجاعت.

شكوفه هاي عطر اگين سعادت؛

بي درنگ وبي دريغ؛

بر شاخه هاي درخت دل و جانت خواهند رويييد.