مرا صورت پرستان خوار دارند –

ولی سيـرت پرستـــان مـيستايند

 

ميان سيرت و صورت خدايـــا  - !

دل زيبا به از رخسار زيباست

 

بـپـاس سـيـرت زيـبـا کـريـمــــــا

دلم بر زشتی صورت شکيباست .