کاش اگر گاه کمی لطف به هم ميکرديم

                       مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود