ميگويند  متولد هشتم خرداد يكهزار و سيصد و شست هستم ..

پارسال مثل امروز يه مطلب نوشته بودم امسال ديگه حوصله ندارم بنويسمش آخه پارسال نوشتم . بعضيا خوندن ولي هيچكس نگفت تولدت مبارك . امسال نمينويسم تا .......