گر از من زشتئی بينی به زيبايی خود بگذر

                                               تو زلف از هم گشائی به که ابرو در هم اندازی