دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد ، باشد  .

و باکی ندارم از هيچ کس و هر کس که تورا دارم   

                                      عزيز