سر سبز ترين بهار تقديم تو بـاد

آوای خوش هزار تقديم تو بــــاد

گويند لحظه ايست روئيدن عشق

آن لحظـه هـزار تـقـديـم تـوبــــاد

سال جديد مبارک