هر شب چو ماهتاب به بالين من بتاب

                               ای آفتاب دلکش و ماه پريوشم