آسمان در شب من ، آينه ی ماه به دست

جلوه يی کرد که ابريشم خوابم بگسسـت

گفت : برخيز و به درياچه ی مهتاب نگر

هيچ عــاشق در دل را بـه رخ ماه نبسـت

ديده بر قصر فلک دوخته بودم به سکوت

نا گه از مشرق جـان برق اميدی برجست

" تور " انديشه رها کردم و رفتم تا دور

عـاقـبت ماهی زرين مــن افتاد به شست

همه تن شوق و شعف بودم و همراز نياز

کــه دلارام مـن از پنجره آمــــد سرمست

آنـکه عـمری دل مـن بهر وی آرام نداشـت

لحظه يی جلوه گری کرد و به جانم پيوست

از طلوعــش به شبم تافت بسی چشمه ی نــــور

گشت چون سينه ی " سينا " دل معشوقه پرست

ماه از ديـدن او کنده شد از سـقف فلک

بر زمين آمد و در بزم من و يار نشست

گفت : کای چشم و چراغ دل خورشيد وشان !

عـقـل باور نکـند چـون تـــو گـلندامی هسـت

تا ببينی رخ خود را به دلارايی ها

آمدم از پی ديــدار تــو آئينه بدست !

چشم شب چون تو نديده است به عالم تا " بود "

سعی خورشـيد نيايد چو تــو نوری تا " هست "

ايـدريـغـا ! که سحر آمد و انديشه ی مــن

دست غفلت شد و بر باغ نظر پنجره بست

دختر مهر به صبح آمد و در قصر سپهر

آتشی ريخت ، کزان آينه ی ماه شکســت  !

آنچه روشن شد از او خاطر من ، نور خداست

که بــه جــان عـاشق او بوده ام از روز الـسـت

 --------------------------------------------------

 

تا حالا شده زمانی که از همه جا نا اميد شدی و تمام درها به روت بسته شده دری باز بشه ؟

اگه آرزويی که چند سال داشتی و ديگه نا اميد  شده بودی که بر آورده بشه ، به صورت خيلی اتفاقی و ناباورانه 90% حل بشه ميتونی اسمشو چی بذاری ؟  معجزه ؟؟  

به نظر من که واقعأ يک معجزه بود که بعد از 3 سال بهم جواب مثبت داد.

دعا کنيد بتونم هميشه باهاش بمونم .