شگفتا ! رنگ چشمت آسمانيست

ز سر تا پای تو غرق جوانيست

به عالم قصه ی زيبايی تست

جمالی بی رقيبت داستانيست !