چكي سفيد براي تو فرستادم كه هر چه دلت مي خواهد
بگيري و خرج كني .ولي هر وقت خواستي دو فرانك
خرج كني , با خود بگو: سومين فرانك از آن من نيست .
اين نيازمندان گمنام را اگر بخواهي همه جا خواهي
يافت .
اگر از پول و سكه براي تو حرف مي زنم , براي آنست كه
از نيروي فريب و افسون پول , اين فرزند شيطان , خوب
آگاهم... من زماني دراز كه بر روي ريسماني بس نازك و
لرزنده نگران بوده ام , اما دخترم اين حقيقت را بگويم
كه مردم بر روي زمين استوار و گسترده , بيشتر از
بند بازان ريسمان نا استوار سقوط مي كنند ....
دخترم, جرالدين !
دل به زر و زيور مبند . بزرگترين الماس اين
جهان آفتاب است كه خوشبختانه بر گردن همه
مي درخشد . اما اگر روزي دل به مردي آفتاب
گونه بستي , با او يكدل وباش و به راستي او را دوست
بدار .

دخترم !
براي تو حرف هاي بسيار دارم , ولي به موقع ديگر
مي گذارم و با اين پيام , نامه را به پايان مي رسانم :
انسان باش , پاكدل و يكدل باش , زيرا كه گرسنه بودن ,
صدقه گرفتن و در فقر مردن , هزار بار قابل تحمل تر از
پست و بي عاطفه بودن است .


چارلي چاپلين
پدر تو