بيستم  ژانويه  سال ۱۹۹۰ سلطان صدای ايران هايده عزيز ديده از دنيا فرو بست .  اما يادش هميشه در قلبها ماندگار است .

--------------------------------------------------------------------------------------------

مگه ميـشه يه پرنده

                                                 بمونه بی آب و دونه

مگه ميشه يه قناری 

                                                  توی بغض آواز بخونه

اگه تـو بری ز پيـشم

                                                  من همون قناری ميشم

که تو بغض و گريه هاشم 

                                                 ميگه ميخوام با تو باشم

مگه ميشه که ستــاره

                                                 توی آسمون نباشــه

يا گلی به خاطراتم

                                                 عطر ياد تو نباشه

اگه تو بری ز پيشم

                                                 من همون ستاره ميشم

که تو هفتا آسمونم

                                                نميخوام بی تو بمونم

مگه ميشه ماهی ها رو

                                               بگيريم از آب چشمه

يا گلای باغ عشقو

                                             بذاريم يه عمری تشنه

اگه تو بری ز پيشم

                                            من همون ماهيه ميشم

که بدون آب دريا

                                           ميميرم بی کس و تنها

مگه ميشه گلدونارو

                                         بذاريم تو حسرت آب

يا شب قشنگ عاشق

                                       بمونه بی نور مهتـاب

اگه تو بری ز پيشم

                                       من همون گلدونه ميشم

که واسه يه قطره آب

                                     ميکشم حسرت توی خواب

اگــه تـو بری ز پيشم

                                       من همون گلدونه ميشم

که واسه يه قطره آب

                                     ميکشم حسرت توی خواب