خوشا آنانکه با عزت ز گيتی                       بساط خويش برچيدند و رفتند

 

  مادر عزيزم

 

  پنج سال است که صدای مهر آميز تو که از قلب پر مهر و محبتت بر می خاست را نمی شنوم .

 

  مادر غزيزم

 

  ای کاش زمان به عقب باز ميگشت و ای کاش قلمم ميشکست و در سوگ تو هرگز نمی نوشت .

 

  مادر عزيزم

 

  و ای پاک تر از گل ، تو آسمانی بودی و به آسمان رفتی و به يقين که بهشت جای توست .

  تو به آسمان رفتی ولی هنوز وقت رفتنت نبود .

 

  کاش آن ساعت که  دانستم بی مادر شدم جای آغوشش به خاک تيره بستر داشتم .

                                                                                    19/10/82