سرو خرامان بم در طوفان حادثه خميده است ؛ چه ميگويم به زمين فتاده است .

ملت ايران در غم ماتم بزرگی می سوزد . در غم از دست دادن عزيزان ، هم وطنان عزيز بمی

برای مجروحين حادثه بم شفا و برای عزيزان از دست رفته اشان طلب رحمت و برای بازماندگان طلب صبر داريم .