من در آن لحظه که چشم تو به من مينگرد

برگ خشکيده ايمان را در پنجهء باد

رقص شيطانی خواهش را در آتش سبز

نور پنهانی بخشش را در چشمهء مهر

اهتزاز ابديت را می بينم

بيشتر از اين سوی نگاهت نميتوانم بنگرم

اهتزاز ابديت را يارای تماشايم نيست

کاش ميگفتی چيست

   آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاريست ./