امروز برای کسانی عيد است که خداوند نماز و روزه آنان را پذيرفته است و هر روزی که مخالفت الهی نشود آن روز عيد است ./ عيدتان مبارک