نميدونم اسمش چيه کسی و نديدی و باهاش حرف نزدی ميبينی ازش خوشد مياد . ميبينی  بهش احتياج داری . . من ميگم عشق بدون اينکه بخوای مياد سراغت . نظراتتونو برام بنويسيد . . . ناديا خانوم شما هم نظرتونو بنويسيد تا ببينم شما هم با من هم عقيده ايد