بر حسين باشد سپاهی                    بر سپاهش مير و شاهی

مير و شاهی همچو ماهی                 ماه لشکر يا ابوالفضل

تولد ابوالفضل عباس مبارک