سلام. سلام به تو که مهربانی

سلام به تو که هميشه جاويدانی

فردا ديگه ما هم جل و جمبيل و جمع ميکنيم و ميريم سر درس و بدبختی و...

ولی شب آخری ضد حال درستی خوردم .

هميشه از کلمه عشق خوشم می اومد هميشه آرزو ميکردم عاشق باشم .

هميشه ميگفتن زمانی که عاشق باشی ميتونی به دل اون طرف راه پيدا کنی .

هميشه فکر ميکردم عشق يعنی به هم رسيدن ، عشق يعنی يکی شدن . ولی حالا فهميدم نه .

نه جواب آخريشم نه بود نه نه نه نه  

به هم نرسيدن به منزله نخواستن نيست . اونو هميشه دوست دارم  و اينو هم ميدونم که هيچ وقت بهش نميرسم .

عشق يعنی با هم يکی شدن و منم نتونستم اونو بدست بيارم  پس يا من بلد نبودم عشق رو معنی کنم يا اصلاْ عشق بی معناست.

من ميگم عشق انتهای دوست داشتنه .منم اونو از صميم قلب دوست داشتم  ولی ...

نشسته بودم به بچه ها فکر ميکردم ، به نظر بچه ها در مورد عشق . فقط حرف ستاره  بود که مثه ۶۰ تير تو گوشم صدا داد که ميگه عاشقی دروغه

برای فرار از کابوس جدائی نياز مند ياری سبزتان هستم .

برای همتون آرزوی روزهای شاد و پيروز در کنار عزيزتونو دارم .