سلام به شما که هميشه همراه هستيد

اگه مطالب قبلي و خونده باشيد مي بينيد که بيشتر اون مطالب از اين ور و اون ور بود يعني از هر شعر يا مطلبي خوشم مياومد تو بلاگ مينوشتم که شما بخونيد .

اما مرد سوخته که منو به جمع آوري اين اسکريپتها تشويق کرد بازم منو به نوشتن مطالب از خودم تشويق کرده آخه مگه من مخ اين کارارو دارم . يعني داشتم ولي اونايي که همه چيز و ازم گرفتن اينو هم ازم گرفتن . بابا من حتي نميتونم درسامو بخونم چه برسه به اينکه بنويسم . ولي با اين تفاصير سعي ميکنم .شما هم کمکم کنيد و مثل گذشته اين چرت و پرتامو بخونيد . به قول يک عزيز يا حق .