تولد امیرالمومنين علی (ع) و روز پدر به تمامی پدران و عاشقان آن حضرت مبارک

اين شعر تقديم به تمامی دوستدارنش

 

علی را چه بنامم ؟

علی را چه بخوانم ؟

ندانم ، ندانم

ثنايش نتوانم ، نتوانم

علی دست خدا بود

علی مست خدا بود .

علی را چه بنامم ؟

علی را چه بنامم ؟

ندانم  ندانم

ثنايش نتوانم نتوانم

 

خدا خواست که خود را بنمايد .

در جنت خود را برخ ما بگشايد .

علی را به همه خلق نشان داد .

علی رهبر مردان صفا بود

علی آينه پاک خدا بود .

علی را چه بنامم ؟

علی را چه بخوانم ؟

ندانم ، ندانم

ثنايش نتوانم ، نتوانم

*   

علی گر چه خدا نيست

وليکن ز خدا نيز جدا نيست

برو سوی علی تا که وفا را بشناسی

ببر نام علی تا که خدا را بشناسی .

چه گويم سخن از او ؟ که نگنجد به بيانم

ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم ؟

ندانم ، ندانم

ثنايش نتوانم ، نتوانم

 

علی مرد حقيقت

علی شاه طريقت

علی مرهم دلهای خراب است

ره کوی علی راه صواب است

علی را چه بنامم ؟

علی را چه بخوانم ؟

ندانم ، ندانم

ثنايش نتوانم ، نتوانم