زفراق خانه سوزت غم سينه سوز دارم
گل من قسم به عشقت که نه شب و نه روز دارم

چو تو در برم نباشی غم بی شمار دارم
تو بدان که با غم تو،غم روزگار دارم