سلام . دوست عزيز  من آقا فرزاد

کسی که به سختی يه چيزيو بدست بياره که نمی خواد که زود از دستش بده . چرا ميخوای زود بلاگو ترک کنی . موقع خروج روی ساعت کليک کن ببين چند دقيقه بر من منت گذاشتی