وصال دوست دل را می نوازد

فراق دوست جان راغ ميگدازد

اگر چه بانگ تو از راه سيم است

گل پژمرده دل را نسيم است