آی عاشقای بي گناه ، ماهمه زرد و بی کسيم
تنهاييم عين آسمون ، آواره ايم عين نسيم
همه بايد ياد بگيريم که مثل مجنون بزرگ
عاشق هر کسی بشيم ، آخر بهش نمی رسيم
ضرب المثل دروغ ميگه
نه ... دل به دل راه نداره
عاشق و طردش می کنن
تو هيچ دلی جا نداره