بخدا اينا همش حرفه که ميگن ميشه يه نفرو فراموش کنی . نه بخدا نميشه .
اگه عاشق کسی بشی ميفهمی که ديگه لحظه ای نميتونی فکرش نباشی .
اونايی که غم منو نديدن ، اونا که خودشون دل ندارن ، اون دل سنگيا ، اونا که نميدونن اصلا عشق چيه ، اونا بودن که ديوار بين ما گذاشتن .
من ميدونم و به اين اعتقادم که يه نفر اون بالا بالا ها هست که بهش ميگن خدا .
اون خدا خيلی بزرگه .
همه چيزو ميبينه ، همه چِيزو زير نظر داره به همه ظلما هم رسيدگی ميکنه .
ولی خوب تا نوبت به ما برسه شايد خيلی طول بکشه . اونقدر که ديگه من نباشم . اونقدر طول بکشه که ديگه نتونم اونو داشته باشم . هيچ چيز برام نمونده باشه .
ولی خوب اميدوارم يه روز همشون بفهمن .
بفهمند که من عاشق اون بودم
همه چيزم اون بود
بفهمند تو زندگيم يه نفر بود . يه نفر که خوب و گل و نازنين و ... بود .
ولی......

خدا کنه خودشم بدونه که تا هميشه دوستش دارم حتی اگه هيچ وقت ديگه نبينمش .
مرا ميبينی و هر دم زيادت ميکنی دردم
ترا ميبينم و ميلم زيادت ميشود هردم