هيچ کس را بدون کلامی عشق آميز ترک مکن تا سخن عشق در زمان جدايی فراموش نشود . ممکن است گفتگو يا ملاقاتی ديگر وجود نداشته باشد . در بين دوستان هيچ نوع خداحافظی ای وجود ندارد . فقط با ارايه عشق است که می توانيم عشق را تجربه کنيم .