ای غايب از نظر به خدا می سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
تا دامن کفن نکشم زير پای خاک
باور مکن که دست ز دامن بدارمت
اين شعر یهو يادم اومد چون به نظرم به موضوع ارزو خيلی ربط داشت براتون نوشتمش
اميد وارم خوشتون بياد