ظرافت بهار را در قاصدک نگاهت می جويم و آخرين برگ درخت تنهاييم را به دستان عاشقانه ات تقديم می کنم .
بهار فصل شکوفايی ست ،فصل عاشق شدن .عشقی بهاری و بی نظير برايت آرزو می کنم .
سال جديد مبارک. imanonlin@yahoo.com