به سرم هر چه بگويی آمد
ماه آشفت در آرامش تو
ريخت آرام ؛نگاهت مرد
دل پيش نگاه تو پرپر ميزد
همه سرو و همه سبز و همه قد
دوستت دارم
آيا تو مرا ..........؟
هی شايد آری شايد نه
زندگی شرح نگاه من و توست
دو تضادی که به پايان نرسد