در اين دنيا که کس کس را نپرسد     من از پير مغان منت پذيرم